Bel direct : 010 - 455 50 88

Bemiddelingsvoorwaarden

Artikel 1: definities


Rotterdams Vastgoed: Rotterdams Vastgoed te Rotterdam.

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die Rotterdams Vastgoed een opdracht heeft verstrekt tot het bemiddelen bij het zoeken naar woonruimte of bedrijfsruimte.

Opdracht tot bemiddeling: Opdrachtgever geeft Rotterdams Vastgoed opdracht om tegen betaling als tussenpersoon zich in te spannen een huurovereenkomst voor opdrachtgever geschikte woonruimte tot stand te brengen met een derde. Rotterdams Vastgoed handelt enkel in het belang van de opdrachtgever en vraagt aan derde enkel toestemming voor het presenteren van woonruimte. Rotterdams Vastgoed handelt niet in het belang van de verhuurder.

Artikel 2: Inhoud van de opdracht, werkzaamheden en werkwijze van Rotterdams Vastgoed

)

1)De werkzaamheden van Rotterdams Vastgoed  kunnen, al naar gelang de wensen van opdrachtgever en hetgeen partijen daarover bij de uitvoering van deze overeenkomst nader overeengekomen, bestaan uit onder meer de volgende onderdelen:

 • Inventariseren zoekprofiel
 • Zoeken naar geschikte woonruimte
 • Bezichtigen
 • Voorlichting woonmarkt
 • Evaluatie bezichtiging
 • Samenstellen documenten en presenteren aan eigenaar, inspannen dat eigenaar het de huurder gunt
 • Namens opdrachtgever onderhandelen
 • Tot stand brengen overeenkomst
 • Informatie en toelichting overeenkomst
 • Zo nodig aanspreken van de verhuurder op nakoming verplichtingen
 • Regelen sleutels
 • Behulpzaam zijn bij nutsvoorzieningen

2) Hierbij behartigt Rotterdams Vastgoed enkel de belangen van de huurder.
3) Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat Rotterdams Vastgoed toestemming heeft van diverse potentiele verhuurders op woonruimte te presenteren via diverse media.
4) Opdrachtgever verstrekt op eigen initiatief aan Rotterdams Vastgoed alle informatie, gegevens en bescheiden die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, opdrachtgever staat in voor de juistheid hiervan

Artikel 3: Reserveringsovereenkomst

Zodra de keuze is gemaakt voor een bepaalde woonruimte, zullen partijen dit schriftelijk vastleggen in een door opdrachtgever te ondertekenen reserveringsovereenkomst.
Hierin staan vastgelegd:
- specificaties woning

 • Opdrachtgever zal een bedrag vergelijkbaar aan de bemiddelingskosten excl. BTW betaalbaar stellen
 • Na ondertekening reserveringsovereenkomst zal Rotterdams Vastgoed opdrachtgever bij verhuurder presenteren
 • Wanneer de verhuurder bereid is opdrachtgever te aanvaarden als huurder, start de onderhandeling en zal de aanbetaling met het totaal verschuldigde bedrag (huur en borg) worden verrekend
 • Indien de verhuurder niet bereid is de opdrachtgever te aanvaarden als huurder, wordt het betaalde bedrag aan opdrachtgever gerestitueerd.

Indien opdrachtgever na ondertekening en aanbetaling om welke reden ook beslist het proces te annuleren, vindt geen restitutie plaats.

Artikel 4: vergoeding voor dienstverlening Rotterdams Vastgoed

1) Indien de bemiddeling leidt tot een huurovereenkomst tussen de opdrachtgever en de verhuurder, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan Rotterdams Vastgoed. Hierna te noemen ‘bemiddelingskosten’
2) Deze bemiddelingskosten zijn gelijk aan een halve maand huur te vermeerderen met 21% btw en is door opdrachtgever verschuldigd bij acceptatie van de woonruimte. De betaling wordt definitief zodra huurovereenkomst tot stand is gekomen.
3) De bemiddelingskosten worden geacht redelijk te zijn voor de werkzaamheden die Rotterdams Vastgoed voor opdrachtgever ter uitvoering van deze overeenkomst verricht. De verschuldigde bemiddelingskosten zijn een in de markt gebruikelijk tarief en is niet gekoppeld aan de omvang van de door Rotterdams Vastgoed te verrichten werkzaamheden maar aan een te behalen resultaat (No cure no pay)
4) Opdracht stemt ermee in de huur voor de eerste maand, de waarborgsom en de bemiddelingskosten aan Rotterdams Vastgoed te voldoen en de woonruimte pas te zullen betrekken nadat hij deze betalingen heeft gedaan.

Artikel 5: Inschrijving

De inschrijving is 1 jaar geldig vanaf de inschrijvingsdatum of tot een succesvolle bemiddeling heeft plaatsgevonden. De inschrijfkosten zijn €35,-. Deze worden verrekend met de eventuele bemiddelingskosten. Na ontvangst van het inschrijfgeld zullen wij uw inschrijfgegevens opnemen in ons bestand. Wanneer twee maanden na inschrijving geen inschrijfgeld is ontvangen worden de inschrijfgegevens vernietigd. Naar iedere kandidaat zal voor ondertekening van een huurovereenkomst een onderzoek inzake acceptatie worden ingesteld, waarbij naar solvabiliteit en woonbeschaving wordt gekeken. In bijzondere gevallen wordt eerst overleg met Rotterdams Vastgoed gepleegd. Bijzondere gevallen kunnen reden zijn om een kandidaat voor een woning te weigeren.

Artikel 6: Aansprakelijkheid


Rotterdams Vastgoed is niet aansprakelijk voor de huurprijs van het te huren object, deze is door eigenaar bepaald. 
Opdrachtgever en Rotterdams Vastgoed beogen niet dat Rotterdams Vastgoed door opdrachtgever is of zal worden gevolmachtigd om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten of dat Rotterdams Vastgoed uit hoofde van een lastgeving voor rekening van opdrachtgever rechtshandelingen verricht.