Bel direct : 010 - 455 50 88

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen Rotterdams Vastgoed en de Opdrachtgever.

Artikel 2 – Definities
Rotterdams Vastgoed: de (rechts)persoon die krachtens de opdrachtbevestiging de opdracht tot dienstverlening of bemiddeling van de Opdrachtgever aanvaardt.
De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht tot het vinden van een woon- of kantoorruimte aan Rotterdams Vastgoed verstrekt.

Artikel 3 – Inhoud van de opdracht bij bemiddeling
3.1 Onverlet hetgeen is beschreven in de artikelen 5 t/m 10 van deze algemene Voorwaarden zijn op een overeenkomst van opdracht tot bemiddeling tussen Rotterdams Vastgoed en de Opdrachtgever de artikelen 3 en 4 van toepassing.
3.2 Onder een overeenkomst van opdracht tot bemiddeling wordt verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door Rotterdams Vastgoed in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een derde, zoals bedoeld in artikel 7:425 BW, waarbij tenminste aan de door Opdrachtgever gegeven specificaties wordt voldaan.
3.3 Rotterdams Vastgoed bemiddelt nooit in opdracht van verhuurders in de totstandkoming van overeenkomsten van huur/verhuur van onroerende zaken.
3.4 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen, beogen de Opdrachtgever en Rotterdams Vastgoed niet dat Rotterdams Vastgoed door de Opdrachtgever zal worden gevolmachtigd, zoals is bedoeld in artikel 3:60 BW, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten of dat Rotterdams Vastgoed uit hoofde van een lastgeving, als bedoeld in artikel 7:414 BW, voor rekening van de Opdrachtgever rechtshandelingen verricht.

Artikel 4 – Vergoeding bij bemiddeling
4.1 De Opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien er gedurende de looptijd van de opdracht tussen de Opdrachtgever en een derde die zijn object heeft laten opnemen op de website van Rotterdams Vastgoed een (huur)overeenkomst tot stand komt, zelfs indien de totstandkoming van deze overeenkomst niet het gevolg is van de door Rotterdams Vastgoed verleende diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst van opdracht / opdrachtbevestiging.
4.2 De Opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien de overeenkomst met een derde weliswaar tot stand komt nadat de overeenkomst van opdracht tussen Rotterdams Vastgoed en de Opdrachtgever (door opzegging of anderszins) is beëindigd, maar de overeenkomst met een derde tot stand komt als gevolg van de door Rotterdams Vastgoed verrichte diensten en/of omdat de Opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met artikel 5 lid 1 en 5 lid 4 hierna en/of omdat de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst buiten Rotterdams Vastgoed om met derden onderhandelingen heeft gevoerd om zelf een overeenkomst tot stand te brengen dan wel als ondanks een onherroepelijk aanbod van de Opdrachtgever tot aangaan van een huurovereenkomst, de Opdrachtgever bij aanvaarding door de verhuurder de huurovereenkomst niet gestand doet of afwijzing door de verhuurder door niet aan de verhuurder toe te rekenen omstandigheden er toe leiden dat er geen huurovereenkomst tot stand komt.
4.3 Indien er tussen de Opdrachtgever en een derde die zijn object eerder liet opnemen op de website van Rotterdams Vastgoed na de datum van beëindiging van de overeenkomst van opdracht een overeenkomst tot stand komt, wordt deze overeenkomst, behoudens door de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs, geacht tot stand te zijn gekomen door bemiddeling van Rotterdams Vastgoed en is de Opdrachtgever de volledige vergoeding verschuldigd, tenzij de wet zich hiertegen zou verzetten.

Artikel 5 – Opdracht Algemeen
5.1 De Opdrachtgever zal aan Rotterdams Vastgoed alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht en Opdrachtgever staat in voor de juistheid daarvan.
5.2 Rotterdams Vastgoed zal de Opdrachtgever op de hoogte houden van de werkzaamheden en zal de Opdrachtgever verantwoording doen van de wijze waarop zij zich van haar taken heeft gekweten. Indien Rotterdams Vastgoed bedragen heeft ontvangen of betaald ten gunste respectievelijk ten laste van de Opdrachtgever doet zij daarvan rekening.
5.3 Iedere opdracht wordt geacht te worden gegeven aan en aanvaard door Rotterdams Vastgoed, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de opdracht wordt uitgevoerd door een of meerdere bepaalde personen in dienst van Rotterdams Vastgoed. Het is Rotterdams Vastgoed toegestaan om de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit te (laten) voeren door derden (bijvoorbeeld gespecialiseerde bouwkundige inspecteurs), die niet bij haar in dienst zijn, mits de Opdrachtgever daarvoor voorafgaande toestemming heeft verleend. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk wetboek (BW) en artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt indien meerdere personen opdracht hebben ontvangen, wordt uitgesloten.
5.4 De Opdrachtgever onthoudt zich van alle activiteiten die de opdracht aan Rotterdams Vastgoed kunnen doorkruisen en/of die Rotterdams Vastgoed in de uitvoering van de opdracht kunnen belemmeren.

Artikel 6 – Hoogte vergoeding en betaling
6.1 De in de opdrachtbevestiging genoemde vergoeding(en) voor de werkzaamheden (het loon zoals bedoeld in artikel 7:405 dan wel artikel 7:426 BW) omvat de vergoeding van de door Rotterdams Vastgoed gemaakte en te maken onkosten in verband met de opdracht, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is bepaald.
6.2 De Opdrachtgever dient uiterlijk tegelijk met de eerste huurtermijn en overige huurkosten het loon en de (contracts)kosten aan Rotterdams Vastgoed te voldoen zoals aangegeven in de huurbevestigingsopdracht. Indien de Opdrachtgever het loon en de (contracts)kosten verschuldigd is terwijl de huurovereenkomst niet tot stand is gekomen zoals bedoeld in artikel 4.2, dan dient betaling te geschieden binnen 3 werkdagen na ontvangst door de huurder van de afwijzing. Bij niet-betaling geraakt Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim en zal de wettelijke rente vermeerderd met 1% verschuldigd worden over iedere dag dat betaling uitblijft. Voorts zal Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn van 15% van het loon met een minimum van € 250.

Artikel 7 – Looptijd
7.1 De overeenkomst van opdracht is aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van de datum, waarop de opdracht aan Rotterdams Vastgoed is verstrekt.
7.2 De overeenkomst eindigt (onder meer) door opzegging of doordat de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid.
7.3 De Opdrachtgever is bevoegd om deze overeenkomst op ieder moment op te zeggen door middel van een aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
7.4 Rotterdams Vastgoed is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief op te zeggen, indien onder meer (en derhalve niet uitsluitend):
a) de Opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst van opdracht, deze algemene Voorwaarden dan wel met andere tussen Rotterdams Vastgoed en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook, en zulk een verzuim niet binnen 7 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven, onverminderd het recht van Rotterdams Vastgoed op volledige schadevergoeding respectievelijk nakoming;
b) in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen;
c) indien er naar het oordeel van Rotterdams Vastgoed sprake is van een ernstige verstoring van de relatie tussen Rotterdams Vastgoed en de Opdrachtgever;
d) indien de Opdrachtgever commercieel ernstig in opspraak raakt;
e) indien de Opdrachtgever zich vestigt buiten Nederland en dit onoverkoombare problemen oplevert voor Rotterdams Vastgoed;
f) indien blijkt dat de Opdrachtgever aan Rotterdams Vastgoed onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat, indien Rotterdams Vastgoed met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten;
g) indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van Rotterdams Vastgoed tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten.

7.5 Onverlet de verplichting van de Opdrachtgever om de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten te betalen, kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd op grond van wanprestatie.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1 Rotterdams Vastgoed is beperkt aansprakelijk voor de gevolgen van beroepsfouten. Indien bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder begrepen een nalaten – plaatsvindt, die tot aansprakelijkheid leidt, is de aansprakelijkheid van Rotterdams Vastgoed beperkt tot het bedrag van € 5.000,– of, indien de reeds aan Rotterdams Vastgoed betaalde vergoeding voor de werkzaamheden hoger is, tot een bedrag gelijk aan die vergoeding met een maximum van € 12.000,-.
8.2 De Opdrachtgever vrijwaart Rotterdams Vastgoed tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Rotterdams Vastgoed voor de Opdrachtgever worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van Rotterdams Vastgoed.

Artikel 9 – Toepasselijk recht / bevoegde rechter
9.1 Op de overeenkomst van opdracht en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 10 – Diversen
10.1 Wijzigingen in of afwijkingen van deze algemene Voorwaarden, tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en/of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht indien partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.
10.2 De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van deze algemene Voorwaarden danwel de overeenkomst van opdracht heeft niet tot gevolg dat de algemene Voorwaarden danwel de overeenkomst van opdracht in haar geheel nietig c.q. onverbindend zijn / is. In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zullen partijen een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
10.3 Het niet nemen door een partij van enige actie in geval van wanprestatie ter zake van enige bepaling van deze algemene Voorwaarden danwel de overeenkomst van opdracht door de andere partij of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van deze algemene Voorwaarden danwel de overeenkomst van opdracht, kan niet worden beschouwd als afstand van recht.
10.4 Voor zover in deze algemene Voorwaarden en / of overeenkomst van opdracht niet anders is bepaald, zijn de in deze algemene Voorwaarden en / of de overeenkomst van opdracht beschreven rechten en verplichtingen niet overdraagbaar, tenzij met schriftelijke toestemming van alle partijen.
10.5 Aan de opschriften (“kopjes”) boven de onderscheiden Voorwaarden in de overeenkomst of de algemene Voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe. Deze opschriften zijn uitsluitend toegevoegd om reden van overzichtelijkheid en zijn niet van invloed op de uitleg van de Voorwaarden in deze overeenkomst.
10.6 Indien enige bepaling in de tussen Rotterdams Vastgoed en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) in strijd is met enige bepaling van deze algemene Voorwaarden, prevaleert de bepaling van de overeenkomst(en).